Badanie sprawozdań finansowych – etapy audytu

Badanie sprawozdań finansowych to zlecenie wykonane przez niezależnego księgowego. Wykonywane jest w celu zapewnienia czy dana jednostka prawidłowo tworzy sprawozdania finansowe. Ponadto, analizie poddane zostaje ich raportowanie – zgodność dokumentów z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w kraju. Badanie sprawozdań finansowych zlecane jest certyfikowanym audytorom, organizacjom non-profit bądź też wyspecjalizowanym agencją rządowym. Każde badanie powinno być dostosowane do potrzeb organizacji. Jedno jest jednak pewne. Ogólne podejście do każdego audytu powinno być takie samo.

Przegląd systemów informacyjnych

Przegląd systemów informacyjnych polega na sprawdzeniu metod i jakości przekazywania informacji finansowych do działu księgowości. Pierwszym krokiem w cyklu księgowym jest zebranie dokumentacji finansowej, takiej jak paragony sprzedaży, faktury i wyciągi bankowe, i przesłanie jej do działu księgowości w celu przetworzenia. Bez aktualnych i wiarygodnych informacji, zapisy księgowe mogą stać się niewiarygodne, co powoduje rozbieżności w dokumentacji finansowej firmy.

Przechowywanie rejestrów

Badanie sprawozdań finansowych polega również na analizie zasad prowadzenia dokumentacji. Ponadto, podczas takiego audytu sprawdza się czy wszelkiego rodzaju rejestry są prawidłowo przechowywane. Małe firmy powinny przechowywać co najmniej elektroniczną kserokopię taśm kasowych, anulowanych czeków, faktur i innej dokumentacji finansowej do końca bieżącego okresu obrachunkowego.

Podczas badania sprawozdań finansowych audytor identyfikuje i przegląda każdy element systemu księgowego firmy, w tym indywidualne konta pracowników,  zapisy księgowe, księgę główną i bieżące sprawozdania finansowe.

Polityka wewnętrzna firmy

Badanie sprawozdań finansowych to również sprawdzenie panującej w wewnątrz firmy polityki. Chodzi tutaj o skontrolowanie i ocenę poziomu. Polityka kontroli wewnętrznej obejmuje takie kwestie, jak rozdzielenie obowiązków księgowych między różnymi pracownikami, zamknięte sejfy na przechowywanie oczekujących depozytów bankowych i oprogramowanie zabezpieczające chronione hasłem, które śledzi dokładnie, kto robi co i kiedy.

Analiza wewnętrznych zapisów

W trakcie audytu porównywane są wewnętrzne zapisy posiadanych środków pieniężnych, dochodów i wydatków z danymi zewnętrznymi. Porównaniu zostają poddane przechowywane w firmie zapisy zewnętrzne z wybranymi transakcjami zapisanymi wewnątrz.

Analiza zeznań podatkowych

Badanie sprawozdań finansowych polega także na analizie wewnętrznych rejestrów podatkowych firmy i oficjalnych zeznań podatkowych. Dokumenty podatkowe powinny być przechowywane przez siedem lat, aby były bezpieczne. Podczas audytu badane będą wątpliwe obszary.

 

Zapoznaj się ze szczegółami zawartymi na stronie: https://www.ecddp.com/badanie-sprawozdan-finansowych.html